รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล  1  ปีการศึกษา 2554  (เรียงตามเลขประจำตัวนักเรียน)
เลขที่ เลข ชื่อ-สกุล ชั้น / ห้อง
ประจำตัว
1 33311 เด็กชาย คุณภัทร ชัชวาลย์ อ.1/1
2 33312 เด็กชาย ชวิน สารถวัลย์แพศย์ อ.1/2
3 33313 เด็กชาย วีรภัทร แสนกูล อ.1/3
4 33314 เด็กชาย อนล ลักษณ์เลิศกุล อ.1/4
5 33315 เด็กชาย คุณากร ศรีแสง อ.1/1
6 33316 เด็กชาย คุณัชญ์ อาบสุวรรณ อ.1/2
7 33317 เด็กชาย ปัณณวิชย์ นินเนินนนท์ อ.1/3
8 33318 เด็กชาย กิตติศักดิ์ ศิริวงศ์ อ.1/4
9 33319 เด็กชาย พีรเดช เกตุอยู่ อ.1/1
10 33320 เด็กชาย ณัฐกฤต ระโหฐาน อ.1/2
11 33321 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ วงษ์ทันท์ อ.1/3
12 33322 เด็กชาย ปุณณวัชร วงษ์ทันท์ อ.1/3
13 33323 Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)
เด็กชาย
ธนกฤต หาญธารีรักษ์ อ.1/2
14 33324 เด็กชาย ตถตา ศักดิ์สวัสดิกุล อ.1/1
15 33325 เด็กชาย โจ ธาษตรี มาร์ติน เบริค อ.1/3
16 33326 เด็กชาย พงศ์ปณต พุทธ อ.1/4
17 33327 เด็กชาย ชายชนก อังจันทร์เพ็ญ อ.1/1
18 33328 เด็กชาย กวีวัธน์ เงินอำนวยผล อ.1/2
19 33329 เด็กชาย กันตพัฒน์ วรเวียร์เตชาภัค อ.1/3
20 33330 เด็กชาย กตัณณ์ ทารีทรง อ.1/4
21 33331 เด็กชาย วุฒิกร แก้วกุลศรี อ.1/1
22 33332 เด็กชาย กันตพัฒน์ สวัสดี อ.1/2
23 33333 เด็กชาย กฤษณ์กวิน วิญญาสุข อ.1/2
24 33334 เด็กชาย พัชรพล พุทธการี อ.1/3
25 33335 เด็กชาย จตุพันธุ์ มาลัย อ.1/4
26 33336 เด็กชาย ธัญวิชญ์ บุญเผือก อ.1/1
27 33337 เด็กชาย เภฑาย รัชรากร อ.1/2
28 33338 เด็กชาย กรณ์ ชินสกุลเจริญ อ.1/3
29 33339 เด็กชาย ชยานนท์ เกา อ.1/4
30 33340 เด็กชาย ชยางกูร เกา อ.1/4
31 33341 เด็กชาย ธัญเทพ เกษทอง อ.1/2
32 33342 เด็กชาย วชิรวิทย์ แจ่มโฉม อ.1/3
33 33343 เด็กชาย อรรคเดช สำเร็จผล อ.1/1
34 33344 เด็กชาย ปีติพัฒน์ อภิชนกิจ อ.1/1
35 33345 เด็กชาย ณัฐภัทร ตันติราพันธ์ อ.1/1
36 33346 เด็กชาย หยี่  หัง คอร์ อ.1/2
37 33347 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ชัยตระกูลทอง อ.1/3
38 33348 เด็กชาย ภวินท์ เต็มศิริพงศ์ อ.1/4
39 33349 เด็กชาย ณฤบฎิณร์ ปิ่นทำนัก อ.1/1
40 33350 เด็กชาย ธัญกร ไชยศักดิ์ อ.1/2
41 33351 เด็กชาย รชต ทองทิพย์ อ.1/3
42 33352 เด็กชาย พัชรพล วัฒนสุภากุล อ.1/4
43 33353 เด็กชาย วงศพัทธ์ วงศ์สายเชื้อ อ.1/1
44 33354 เด็กชาย เปาโล เจนวรรธนะ อ.1/2
45 33355 เด็กชาย สิทธิพงศ์ นวมานกร อ.1/3
46 33356 เด็กชาย ข้าวทิพย์มงคล อยู่ประเสริฐ อ.1/4
47 33357 เด็กชาย พีร์นิธิ โชคทัศนพงษ์ อ.1/1
48 33358 เด็กชาย ฐาปกรณ์ สีทับทิม อ.1/2
49 33359 เด็กชาย ชุติทัศน์ พฤกษ์สรนันทน์ อ.1/3
50 33360 เด็กชาย รัฐศรัณย์ สมหวัง อ.1/3
51 33361 เด็กชาย ภูผาภักดี พงษ์พนัศ อ.1/1
52 33362 เด็กชาย กตัญญ์ปัฐน์ อิสรานุมาส อ.1/2
53 33363 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ จิรบันดาลสุข อ.1/4
54 33364 เด็กชาย ธนธัส ทวีนุช อ.1/4
55 33365 เด็กชาย นนทกร ซาซากิ อ.1/1
56 33366 เด็กชาย ชานุวัฒน์ อาจหาญ อ.1/2
57 33367 เด็กชาย กฤตภาส อภิชิตพงศ์ชัย อ.1/3
58 33368 เด็กชาย อากาตะ ชลสุข อ.1/4
59 33369 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ฟักอ่อน อ.1/1
60 33370 เด็กชาย สรพล เกษมสุข อ.1/1
61 33371 เด็กชาย อภิวัฒย์ ณ สงขลา อ.1/4
62 33372 เด็กชาย ภูธเนศ สุดสาร อ.1/2
63 33373 เด็กชาย วริศ สุขสำราญ อ.1/3
64 33374 เด็กชาย สิปปวิชญ์ วงศ์สุรการ อ.1/4
65 33375 เด็กชาย พีรกานต์ เกตุทอง อ.1/4
66 33376 เด็กชาย โทชิฮิเดะ อุเอซึงิ อ.1/2
67 33377 เด็กชาย รัฐศาสตร์ ศุปธรรม อ.1/3
68 33378 เด็กชาย ธนภัทร จารุรัชตานนท์ อ.1/4
69 33379 เด็กชาย ประดวัส จินดาหรา อ.1/1
70 33380 เด็กชาย อภิวิชญ์ บุญล้ำ อ.1/2
71 33381 เด็กชาย สิรวิชญ์ บริรักษ์ อ.1/3
72 33382 เด็กชาย ธนกร ศักดารุจานนท์ อ.1/4
73 33383 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ชมบุญ อ.1/1
74 33384 เด็กชาย ศรัณย์ ศรีจันทร์ อ.1/2
75 33385 เด็กชาย ณรงค์ มกกงไผ่ อ.1/3
76 33386 เด็กชาย ภากร ทองมีหลาก อ.1/4
77 33387 เด็กชาย พิสิษฐ์ ธรรมประเสริฐ อ.1/3
78 33388 เด็กชาย ขอบฟ้า แสนยากุล อ.1/1
79 33389 เด็กชาย ธนณัฏฐ์ กาฬสินธุ์มงคล อ.1/2
80 33390 เด็กชาย ฉัตรพัฒน์ สิทธินันท์ชญาธร อ.1/3
81 33391 เด็กชาย อดุลย์วิชญ์ ขจิตตานนท์ อ.1/4
82 33392 เด็กชาย คามิน ทองนพคุณ อ.1/1
83 33393 เด็กชาย พีรธัช พุทธตรัส อ.1/2
84 33394 เด็กชาย ธนเสฎฐ์ นักร้อง อ.1/3
85 33395 เด็กชาย ฌานปกรณ์ ถนอมขวัญ อ.1/4
86 33396 เด็กชาย ภูรภัทร อินทรภู่ อ.1/1
87 33397 เด็กชาย ธีรดนย์ ทวีทรัพย์ อ.1/2
88 33398 เด็กชาย ภูมิสิษฐ์ ภัทรศิลามงคล อ.1/3
89 33399 เด็กชาย ธนวัฒน์ พงษ์พันธ์ อ.1/4
90 33400 เด็กชาย วรเมธ เกตุผะดุง อ.1/1
91 33401 เด็กชาย ภูว ภูวกาญจนาลัย อ.1/2
92 33402 เด็กชาย อิทธิ จันทร์ฉาย อ.1/3
93 33403 เด็กชาย ศิรพล บุญรอดอยู่ อ.1/4
94 33404 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ปรีชาไว อ.1/1
95 33405 เด็กชาย กันต์ หลุยยะพงศ์ อ.1/2
96 33406 เด็กชาย ชยานนท์ มณีอินทร์ อ.1/4
97 33407 เด็กชาย กันตพัฒน์ เธียรพิริยะ อ.1/3
98 33408 เด็กชาย ภูผาภูมิ เดชรุ่ง อ.1/4
99 33409 เด็กชาย ศิวกร กุศลส่ง อ.1/1
100 33410 เด็กชาย รัชชานนท์ บุญรัตน์ อ.1/2
101 33411 เด็กชาย กรัณวัฎฐ์ พานิชสรรพ์ อ.1/3
102 33412 เด็กชาย พัชรวัฒน์ ทรงสินจิรบูรณ์ อ.1/4
103 33413 เด็กชาย จักกาย มั่นศักดิ์ อ.1/1
104 33414 เด็กชาย ชวัลวิทย์ จันทสิทธิ์ อ.1/2
105 33415 เด็กชาย เดชาธร เกริกชวลิตกุล อ.1/3
106 33416 เด็กชาย ขุนวิทย์ วิวัฒนานนท์ อ.1/4
107 33417 เด็กชาย สีหนาถ สุวรรณนิยม อ.1/1
108 33418 เด็กชาย ณัชพล โมหิรัญ อ.1/2
109 33419 เด็กชาย วรภพ คำปาแฝง อ.1/3
110 33420 เด็กชาย ศิริกร ศิริสวัสดิ์ อ.1/4
111 33421 เด็กชาย ปณชัย ตั้งแสงธรรม อ.1/1
112 33422 เด็กชาย ธนภัทร เซีย อ.1/2
113 33423 เด็กชาย กิตติพัชญ์ อยู่กิจติชัย อ.1/3
114 33424 เด็กชาย อริย์ธัช ขำขันทอง อ.1/4
115 33425 เด็กชาย ณัฐภัทร หมอนภักดี อ.1/1
116 33426 เด็กชาย วสุนธร์ ชลปุร อ.1/2
117 33427 เด็กชาย ธีรภัทร เดชสุภา อ.1/3
118 33428 เด็กชาย กันตพัฒน์ รุ่งเรือง อ.1/4
119 33429 เด็กชาย วิพุช ฉ่ำจิตร อ.1/1
120 33430 เด็กชาย วรธน โกเมนจรัสวงศ์ อ.1/2
121 33431 เด็กชาย ญาณภัทร ทองจีน อ.1/3
122 33432 เด็กชาย จิรณัฏฐ์ กองศรี อ.1/4
123 33433 เด็กชาย พีรพัฒน์ แหวนเพ็ชร อ.1/1
124 33434 เด็กชาย ณัฐชนน รินทะกา อ.1/2
125 33435 เด็กชาย ธิติวุฒิ บริบูรณ์นาคม อ.1/3
126 33436 เด็กชาย ชยุต แปลกประพันธ์ อ.1/4
127 33438 เด็กชาย อชิรวิชญ์ ชุ่มใจ อ.1/2
128 33439 เด็กชาย ศิวณัฐ ธิติพัทธพงศ์ อ.1/3
129 33440 เด็กชาย ภีมชยุตม์ รัตนโฉมศรี อ.1/4
130 33441 เด็กชาย ศักย์ศรณ์ นรนาถตระกูล อ.1/1
131 33442 เด็กชาย ฐิติพงศ์ พลาดอินทร์ อ.1/2
132 33443 เด็กชาย วรธน เครือทองศรี อ.1/3
133 33444 เด็กชาย รัฐนันท์ บัณฑิตย์ อ.1/4
134 33445 เด็กชาย ปณิธิ พันธหชาติ อ.1/1
135 33446 เด็กชาย สหพัฒ ชาติไทย อ.1/2
136 33447 เด็กชาย ภูวริษ ส่องรส อ.1/3
137 33448 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ วัฒกวณิชย์ อ.1/4
138 33449 เด็กชาย ณนน นิธิเมธี อ.1/1
139 33450 เด็กชาย ภูรินท์ ใจหลัก อ.1/2
140 33451 เด็กชาย สิริ อุทัยแย้ม อ.1/3
141 33452 เด็กชาย สิชา เหล่าจันอัน อ.1/4
142 33453 เด็กชาย สุกนต์ธี ทองบัณฑิต อ.1/1
143 33454 เด็กชาย อติเทพ ม่วงงาม อ.1/2
144 33455 เด็กชาย ชยวัจน์ หิรัณยวิรุฬห์ อ.1/3
145 33456 เด็กชาย บรรณวัฒน์ ธนภัคสกุลทิพย์ อ.1/4
146 33458 เด็กชาย กวี แก้วประถม อ.1/1
147 33459 เด็กชาย ณัฐพงษ์ สมบูรณ์สิทธิ์ อ.1/2
148 33460 เด็กชาย ณัฐกิตต์ หนุ่มเพชร อ.1/3
149 33461 เด็กชาย ตฤษนันท์ ประชาผดุง อ.1/4
150 33462 เด็กชาย นิธิศ เสนะสกุล อ.1/1
151 33901 เด็กชาย กฤตตฤณ จิรภาสพรสกุล อ.1/3
152 33926 เด็กชาย ธนภัทร วัฒนกูล อ.1/2
153 33931 เด็กชาย จักรพรรดิ์ จันทร์โท อ.1/4
154 34016 เด็กชาย ภณพงศ์ ทองสอน อ.1/1
155 34043 เด็กชาย วชิรวิทย์ จำปาศรี อ.1/1
156   เด็กชาย สิรภัสร์ ปั้นมีรส อ.1/1
157   เด็กชาย ภูวิศ พัฒนผล อ.1/1
158   เด็กชาย ศักดิ์นันท์ บุญประคัมภ์ อ.1/2
159   เด็กชาย สิทธิชัย สุทธิรักษ์ อ.1/2
160   เด็กชาย วรินธร ฉันท์รักการค้า อ.1/3
161   เด็กชาย รวิศุทธ์ พงศ์เวธัสชัย อ.1/4