รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2554  (เรียงตามเลขประจำตัวนักเรียน)
เลขที่ เลข ชื่อ-สกุล ชั้น / ห้อง
ประจำตัว
1 29362 เด็กชาย นิธิวัต    กุญชรมณี ป.3/4A
2 29363 เด็กชาย ภูมินันท์    พัฒนกาญจน์ ป.3/1
3 29364 เด็กชาย ศุภวิชญ์    ฐิติรุ่งเรือง ป.3/2
4 29365 เด็กชาย ชิษณุพงศ์    ฟูรัตน์ ป.3/3
5 29366 เด็กชาย นันทกร   เทศกรณ์ ป.3/1
6 29367 เด็กชาย ปัณณธร    ศรีบุญเรือง ป.3/2
7 29368 Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)
เด็กชาย
กรปพัทธ์ จันทร์เพ็ชร์ ป.3/3
8 29369 เด็กชาย ธรรมปพน สุขสราญ ป.3/1
9 29370 เด็กชาย ชาญชล วีรบัญชา ป.3/2
10 29371 เด็กชาย สกุลภพ สมแสน ป.3/4A
11 29372 เด็กชาย พิทยภูมิ แก้วปิ่นทอง ป.3/4B
12 29374 Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)
เด็กชาย
ปรินทร ปรารมย์ ป.3/3
13 29376 เด็กชาย หฏฐกร รื่นวงษา ป.3/1
14 29377 เด็กชาย ปพนรัตน์ มณีเภตรา ป.3/2
15 29378 เด็กชาย ธนสิษฐ์ มานัสนัยน์ ป.3/3
16 29379 เด็กชาย สุชานนท์ เพชรรัตน์ ป.3/4A
17 29380 เด็กชาย ภาณุพงศ์ พิริยะปัญญาพร ป.3/1
18 29381 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ สาตรพันธุ์ ป.3/2
19 29383 เด็กชาย รัชพล บุญอำนาจ ป.3/1
20 29384 เด็กชาย ณัฐวัศ จันทร ป.3/1
21 29385 เด็กชาย ณัฏฐากร ประสิทธิผล ป.3/2
22 29386 เด็กชาย ตวัน ทองศุภโชค ป.3/3
23 29388 เด็กชาย ดิษยพันธ์ นุตาดี ป.3/1
24 29389 เด็กชาย พลพล ตั้งสกุล ป.3/2
25 29390 เด็กชาย วรายุทธ ศรีทองแท้ ป.3/3
26 29392 เด็กชาย รัชนพงศ์ การนา ป.3/1
27 29393 เด็กชาย กิตติภพ ปานนุ้ย ป.3/2
28 29394 เด็กชาย กรวิวัฒน์ เสถียรวชิรกุล ป.3/3
29 29396 เด็กชาย นครินทร์ เรืองณรงค์ ป.3/1
30 29397 เด็กชาย ธนวัฒน์ พรรัตนกิจกุล ป.3/2
31 29398 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ โสทก ป.3/4B
32 29399 เด็กชาย ศักดิพงศ์  ศรีจงใจ ป.3/4A
33 29400 เด็กชาย โกศัลย์ วรรณศิริพงษ์ ป.3/3
34 29401 เด็กชาย ภาดล ตรีลักษณวรรณ  @ ป.3/1
35 29402 เด็กชาย พรพิพัฒน์ เมืองมูล ป.3/2
36 29403 เด็กชาย ศุภณัฐ สุทธิรักษ์ ป.3/3
37 29404 เด็กชาย ณัฐวุฒิ  ภูติวณิชย์ ป.3/1
38 29405 เด็กชาย รัชชานนท์ กาญจนสุมน ป.3/2
39 29406 เด็กชาย วชิรวิชญ์ วีรยาพาณิชย์ ป.3/4B
40 29407 เด็กชาย พงศ์ภัค ลีลาสุขสันติกุล ป.3/4A
41 29408 เด็กชาย นภัส พูลสวัสดิ์ ป.3/3
42 29409 เด็กชาย อนุภัทร ติณะคัด ป.3/1
43 29410 เด็กชาย เจษฎากร  มนต์วิเศษ ป.3/2
44 29411 เด็กชาย ก้องภพ บุญปรีชา ป.3/3
45 29412 เด็กชาย ธนภัทร คำบำรุง ป.3/1
46 29414 เด็กชาย พุฒิพงศ์ หลิน ป.3/2
47 29418 Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)ตราสาร 2552ตราสาร 2552ตราสาร 2552Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)
เด็กชาย
น่านฟ้า สุทธิกุล ป.3/1
48 29419 เด็กชาย ณัฐพงษ์ วงศ์จีน ป.3/2
49 29420 เด็กชาย อดิภา  ชูพลสัตย์ ป.3/3
50 29421 Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)ตราสาร 2552ตราสาร 2552ตราสาร 2552Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)Logo ตราสาร(1ใข้สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง)
เด็กชาย
อชิระ ชั่งชัย ป.3/1
51 29422 เด็กชาย สัชฌุกร อยู่สบาย ป.3/2
52 29423 เด็กชาย สิปพัฒณ์ โพธิสารัตนะ ป.3/4A
53 29426 เด็กชาย กษิดิศ ร่วมกุลกิจ ป.3/2
54 29427 เด็กชาย พงศ์พล โรจนะประเสริฐกิจ ป.3/4A
55 29428 เด็กชาย ธนกร  สำเลิศรัมย์ ป.3/4B
56 29429 เด็กชาย พีรณัฐ  ลักษณะสุต ป.3/3
57 29430 เด็กชาย ภูสิทธิ์ พระแท่น ป.3/1
58 29431 เด็กชาย ภัทรดนัย นุตภิบาล ป.3/2
59 29432 เด็กชาย ฆนัตว์ บรรลือนุชรี ป.3/3
60 29433 เด็กชาย ธนกร  สุดสงวน ป.3/4A
61 29434 เด็กชาย ธนานันต์  กองปัญญา ป.3/1
62 29435 เด็กชาย ปัณณ์ธฤต ฉลาดสิทธิ์ ป.3/2
63 29436 เด็กชาย ณภัทร จองศิริกุล ป.3/3
64 29437 เด็กชาย ธานัท เหล่าชุมพล ป.3/1
65 29440 เด็กชาย ธนทัต  สุธนาพันธ์  @ ป.3/3
66 29443 เด็กชาย ไชโย ศรีสะอาด ป.3/4A
67 29444 เด็กชาย ปัณณพงษ์ สถาพรพงษ์ภิญโญ ป.3/2
68 29445 เด็กชาย ธัชชัย  กุลมิตร ป.3/3
69 29447 เด็กชาย ศุภวิชญ์ นรคีม ป.3/2
70 29448 เด็กชาย พัชร ธุสมุทร ป.3/3
71 29449 เด็กชาย วีรภัทร ฤทธิกุลสิทธิชัย ป.3/1
72 29452 เด็กชาย มัชฌิม นามสนธิ ป.3/4B
73 29453 เด็กชาย ชานน ถมสวัสดิ์ ป.3/3
74 29454 เด็กชาย จักกาย  สกุลพอง ป.3/1
75 29455 เด็กชาย ณัฏฐพล สุนทรวงศ์สกุล ป.3/2
76 29456 เด็กชาย กันตภณ  โอทนาวาทกิจ ป.3/3
77 29457 เด็กชาย วรเดช บุญมาขจรกิจ ป.3/1
78 29458 เด็กชาย กิตติธัช กลีอิ่ม ป.3/2
79 29459 เด็กชาย ศิวกร จันทร์เล็ก ป.3/3
80 29460 เด็กชาย ณัฐนภัสสร์ รักความสุข ป.3/1
81 29461 เด็กชาย แทนธรรม อินทญาติ ป.3/2
82 29462 เด็กชาย นควัฒน์ พลอยเลี้ยง ป.3/3
83 29464 เด็กชาย ภีม ต่อจรัส ป.3/4B
84 29465 เด็กชาย ชัยภัทร วงศ์สว่าง ป.3/2
85 29466 เด็กชาย อิทธิกร พิศพันธุ์ ป.3/3
86 29467 เด็กชาย ธรา ปฐพีนารา ป.3/3
87 29468 เด็กชาย พีระภัทร ส่องรส ป.3/1
88 29470 เด็กชาย วรปรัชญ์ คำปาแฝง ป.3/3
89 29471 เด็กชาย ธีรภัทร ศรีอันยู้ ป.3/4A
90 29472 เด็กชาย อิสรชัยชาญ นันทรักษา ป.3/1
91 29473 เด็กชาย ธีรภัทร์ จันทร์คล้าย ป.3/2
92 29476 เด็กชาย พีรณัฐ โกสัจจะ ป.3/4B
93 29477 เด็กชาย คมกริช คูณวัตร์ ป.3/3
94 29478 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ ตงศิริกุล ป.3/1
95 29479 เด็กชาย ธิติพันธุ์ อรุณนาวีศิริ ป.3/2
96 29480 เด็กชาย รังรักษ์ มรดก ป.3/3
97 29481 เด็กชาย เจษฎา โกโรคาวะ ป.3/4A
98 29482 เด็กชาย ภากร ตรงศิริวัฒน์ ป.3/1
99 29483 เด็กชาย นิพพิชฌน ศิริรักษ์ ป.3/4A
100 29484 เด็กชาย ธวัชชัย เปรมประเสริฐสุข ป.3/2
101 29485 เด็กชาย ณภัทร บัวเทศ ป.3/3
102 29487 เด็กชาย ธนกฤต เงาเทพพฤฒาราม ป.3/4A
103 29488 เด็กชาย กษิดิศณ์ รุ่งชัยยันต์  @@ ป.3/1
104 29490 เด็กชาย ติณห์ กินรีวงศ์ ป.3/2
105 29492 เด็กชาย ภูริวงศ์ จันทศักดิ์ ป.3/4A
106 29495 เด็กชาย ธรรมธร บุนนาค ป.3/4A
107 29497 เด็กชาย กฤติพงศ์ นาคอุดม ป.3/3
108 29499 เด็กชาย อธิบดี ทวีทรัพย์ ป.3/1
109 29501 เด็กชาย ริโซ โจ ป.3/4B
110 29503 เด็กชาย กษิดิ์เดช จันดวง ป.3/2
111 29504 เด็กชาย พุฒินาท เสนะสกุล ป.3/3
112 29505 เด็กชาย รชต ขันตี ป.3/1
113 29510 เด็กชาย นิติ ขามสำโรง ป.3/2
114 29511 เด็กชาย ศิวะวงศ์ ตั้งกิตติรุ่งเรือง ป.3/3
115 29515 เด็กชาย รัฐธนินท์ วิทยจรัสฤทธิ์ ป.3/4B
116 29519 เด็กชาย ศุภชัย เรืองชัยศิรเวทย์ ป.3/1
117 29527 เด็กชาย ธนชัย เจริญอยู่คงรอด ป.3/2
118 29529 เด็กชาย ชลเทพ เต็กอวยพร ป.3/3
119 29560 เด็กชาย โสภณวิชญ์ วัตนะกุล ป.3/4B
120 29902 เด็กชาย พิจักษณ์ สามงามยา ป.3/4A
121 29933 เด็กชาย กรธวัช สถาวร ป.3/4B
122 29952 เด็กชาย วริศ ธีระพงษ์ ป.3/1
123 29953 เด็กชาย วัชพล ไพจิตต์ ป.3/2
124 29963 เด็กชาย พรภวิษย์ ทิมแป้น ป.3/3
125 29975 เด็กชาย ธรณ์ธันย์ มงคลศรีชัยชนะ ป.3/1
126 29997 เด็กชาย คุณาสันฐ์ พิชะยะพัฒน์ ป.3/4A
127 30316 เด็กชาย ปฏิพล  ทองนาค ป.3/3
128 30321 เด็กชาย ปิยากร เมืองรอด ป.3/4B
129 30325 เด็กชาย พันธุ์ธัช      ขวัญเมือง ป.3/4B
130 30330 เด็กชาย บัญญพนต์      คฤหัสนวฤกษ์ ป.3/2
131 30344 เด็กชาย ภูวเนศวร์      ปัญญาเสรีพร ป.3/1
132 30346 เด็กชาย ธนาดุล      จาง ป.3/2
133 30979 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ อลงกรณ์ทักษิณ ป.3/4A
134 30982 เด็กชาย พิชวัชร์ รุ่งแจ้ง ป.3/4A
135 31284 เด็กชาย ธีร์ พรหมปัทมะ ป.3/3
136 31621 เด็กชาย พรลภัส  รชตวรรณวงษ์ ป.3/4B
137 31702 เด็กชาย รังสฤษดิ์ อัครประเสริฐภร ป.3/1
138 31776 เด็กชาย โอลิเวอร์ คริทชโลว์ ป.3/4A
139 31974 เด็กชาย ธันยพงศ์ กนก ป.3/2
140 32061 เด็กชาย วชิรวิทย์ วงศ์กูล ป.3/3
141 32096 เด็กชาย ศักดา รอดชาติ ป.3/1
142 32097 เด็กชาย ชัชนินทร์  ปฏิมาอารักษ์ ป.3/4A
143 32099 เด็กชาย ภัทรนิษฐ์ นิมิตมั่งมี ป.3/2
144 32101 เด็กชาย ยงยุทธ พรพงศ์สวัสดิ์ ป.3/3
145 32103 เด็กชาย ชิติพัทธ์ อู่วิเชียร ป.3/1
146 32104 เด็กชาย ชนกันต์ กิจวนาวรรณ ป.3/2
147 32107 เด็กชาย จิรสิน ปิ่นทอง ป.3/3
148 32109 เด็กชาย ภาณุพัฒน์ ยาวุธ ป.3/1
149 32112 เด็กชาย เธียร  จิตสิรไพศาล ป.3/4B
150 32115 เด็กชาย จิรพัฒน์ กำเหนิดวัน ป.3/2
151 32117 เด็กชาย พีรวัส เขตรการ ป.3/3
152 32119 เด็กชาย ฉัตริน ศิรดากุล  ป.3/1
153 32120 เด็กชาย กิตติพงศ์ สุขอมรศักดิ์ ป.3/2
154 32121 เด็กชาย บุริศร์ สีหะบุตร ป.3/3
155 32122 เด็กชาย ทรงพล บุญประถัมภ์ ป.3/1
156 32123 เด็กชาย ลภัส ศิลาบัณฑิตย์ ป.3/2
157 32124 เด็กชาย พันธกรณ์    ทาเคอิ ป.3/4B
158 32125 เด็กชาย ปรเมษฐ์    วิชัยกิตติ ป.3/4B
159 32126 เด็กชาย สุกานนท์ ชาวชะไว  ป.3/3
160 32127 เด็กชาย วัสสพันธ์ รวีนิภานันทิตา ป.3/1
161 32128 เด็กชาย วิชฌน์ เจียมศิริ ป.3/2
162 32129 เด็กชาย ณัฏฐ์กฤศ วิโรจน์แดนไทย ป.3/3
163 32130 เด็กชาย พชร ศิลปสุนทร ป.3/4B
164 32132 เด็กชาย ครรชิต วงศ์อาษา ป.3/1
165 32133 เด็กชาย ธนายุ  ธนาวุฒิกุล ป.3/4B
166 32134 เด็กชาย กุลชาติ สังข์แก้ว ป.3/2
167 32135 เด็กชาย ณัฏฐวัจน์ อะไชยยัง ป.3/3
168 32137 เด็กชาย ณัฐภูมิ  สิงห์โตนิเวศ ป.3/4B
169 32139 เด็กชาย ก่อพงศ์ แสงกฤติยากร ป.3/1
170 32140 เด็กชาย ธนุส คชรักษ์ ป.3/2
171 32143 เด็กชาย ธนวิชญ์  กวินกมลโรจน์ ป.3/4B
172 32146 เด็กชาย ก้องเกียรติภูมิ กิจศักดิ์ ป.3/4B
173 32147 เด็กชาย กษิดิส ถิ่นพนม ป.3/3
174 32149 เด็กชาย ณัฐภัทร  สมจิตร ป.3/4A
175 32215 เด็กชาย พงศ์กานต์ สุวรรณรัตน์ ป.3/1
176 32283 เด็กชาย ฐิติพงษ์ สวัสดิ์ไทร ป.3/2
177 32284 เด็กชาย ปภังกร เต่าทอง ป.3/3
178 32285 เด็กชาย จิรัฐเกียรติ ศิริทัตธำรง ป.3/4A
179 32286 เด็กชาย รชานนท์ แสงเทียนมงคล ป.3/1
180 32289 เด็กชาย ภาสวุฒิ ดีบุญชัย ป.3/2
181 32290 เด็กชาย กล้าตะวัน กุลชล ป.3/4A
182 32297 เด็กชาย ปิยสกล เจริญลาภธนกุล ป.3/3
183 32299 เด็กชาย พงศ์กรณ์ จินตนาเลิศ ป.3/1
184 32408 เด็กชาย วาทิน อภิสุทธิไมตรี ป.3/2
185 32437 เด็กชาย สหพันธ์ เถียรสวัสดิ์ ป.3/1
186 32441 เด็กชาย พงศกร บุญสุทธิ์ ป.3/1
187 32559 เด็กชาย บูรพา ถมยา ป.3/3
188 32990 เด็กชาย รณพีธ์ วิทิตปัญญา ป.3/2
189 32995 เด็กชาย โรมีโอ เขียวรักษา ป.3/4A
190 33001 เด็กชาย อติชาติ กาญจนวุฒิธรรม ป.3/2
191 33038 เด็กชาย วลาดิเมีย ทิมูเทียน คาวี โจนส์ ป.3/3
192 33109 เด็กชาย ณัฐภัทร เที่ยงพิมล ป.3/4B
193 33237 เด็กชาย พงศ์พณิช วราวงศ์ ป.3/1
194 33281 เด็กชาย เมธา สว่างไพร ป.3/3
195 33468 เด็กชาย ศุภณัช มิ่งสอน ป.3/4A
196 33480 เด็กชาย ชิษนุพงศ์ ตั้งศิริเสถียร ป.3/4A
197 33486 เด็กชาย รัชชานนท์ หนูนวล ป.3/4B
198 33489 เด็กชาย พงศธร สงศ์สุข ป.3/1
199 33677 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์ ป.3/1
200 33681 เด็กชาย เกโร จักรี อิมเมล ป.3/4B
201 33868 เด็กชาย สิทธิพล ยะเชียงคำ ป.3/4B
202 33898 เด็กชาย วรปรัชญ์ จันธำรงค์ ป.3/2
203 33912 เด็กชาย ณัชภัค รักษาชาติ ป.3/2
204 33961 เด็กชาย บุพกร ธรรมวงค์ ป.3/1
205 33974 เด็กชาย ธิราชา จินวุฒิ ป.3/4B
206 33979 เด็กชาย สรวิชญ์ พิริยะคุณาวงศ์ ป.3/2