โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ข้อมูลการ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์
2562

ประเภท
จำนวนเต็ม
จำนวน
จำนวน
ผู้ไม่มาปฏิบัติงาน
ผู้มาสาย
ฝ่ายอาคารสถานที่        
  พนักงานทำความสะอาด 26
-
-
  พนักงานทำความสะอาด / นักเรียนประจำ 5 - -
  พนักงานโรงซัก 11
-
-
  พนักงานสวน 12

-

-
  พนักงานขับรถ 5

-

-
  ช่าง 13 - -
  พนักงานสวนจันทร์ 5
-
-
รวมฝ่ายอาคารสถานที่  

77

-
-
ฝ่ายบริการ        
  พนักงานโรงครัว 15
-
-
  พนักงานเสิร์ฟ / นักเรียนประจำ 13
-
-
  พนักงานเสิร์ฟทั่วไป 19 - -
  พนักงานทำความสะอาดโรงอาหาร 9
-
-
  พนักงานโรงผลิตน้ำ 2 - -
  พนักงานร้านกาแฟ 2 - -
รวมฝ่ายบริการ   60
-
-
รวมไม่มาทั้งหมด  
137

-

-
คิดเป็น เปอร์เซ็นต์  
100%

0%

0%

 

 

 

รายชื่อของพนักงานที่ไม่ได้มาปฏิบัติงา

วันที่ รหัส ชื่อ-สกุล ฝ่าย/แผนก
หน้าที่
หมายเหตุ