โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ข้อมูลการ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน ประจำวันที่ 11 กรกฏาคม
2561

ประเภท
จำนวนเต็ม
จำนวน
จำนวน
ผู้ไม่มาปฏิบัติงาน
ผู้มาสาย
ฝ่ายอาคารสถานที่  
  พนักงานทำความสะอาด 22
-
-
  พนักงานทำความสะอาด / นักเรียนประจำ 6 - -
  พนักงานโรงซัก 10
1
-
  พนักงานสวน 11

1

-
  พนักงานขับรถ 5

-

-
  ช่าง 15 1 -
  พนักงานสวนจันทร์ 5
-
-
  พนักงานเกษียณ 5
-
-
รวมฝ่ายอาคารสถานที่  

79

3
-
ฝ่ายบริการ        
  พนักงานโรงครัว 11
-
-
  พนักงานเสิร์ฟ / นักเรียนประจำ 13
-
-
  พนักงานเสิร์ฟทั่วไป 20 - -
  พนักงานเบเกอรี่ 3
-

-

  พนักงานทำความสะอาดโรงอาหาร 8
-
-
  พนักงานโรงผลิตน้ำ 2
-
-
  พนักงานร้านกาแฟ 1
-
-
  พนักงานเกษียณ 1
-
-
รวมฝ่ายบริการ   59
-
-
รวมไม่มาทั้งหมด  
138

3

-
คิดเป็น เปอร์เซ็นต์  
100%

2.17%

0.0%

 

 

 

รายชื่อของพนักงานที่ไม่ได้มาปฏิบัติงา

วันที่ รหัส ชื่อ-สกุล ฝ่าย/แผนก
หน้าที่
หมายเหตุ
11 ก.ค. 2561 1050 น.ส.อุไรวรรณ กสิกรรม อาคารสถานที่ พนักงานสวน  
11 ก.ค. 2561 2107 น.ส.นงลักษณ์ สร้อยศรีแก้ว อาคารสถานที่ โรงซักผ้า ลาป่วย ผ่าตัดตา
11 ก.ค. 2561 1250 ว่าที่เรือตรี รัฐวิชญ์ สุขเกษม อาคารสถานที่ ช่างแอร์