โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ข้อมูลการ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน
2560

ประเภท
จำนวนเต็ม
จำนวน
จำนวน
ผู้ไม่มาปฏิบัติงาน
ผู้มาสาย
ฝ่ายอาคารสถานที่  
  พนักงานทำความสะอาด 25
1
-
  พนักงานทำความสะอาด / นักเรียนประจำ 6 - -
  พนักงานโรงซัก 12
1
-
  พนักงานสวน 11

-

-
  พนักงานขับรถ 5
-
-
  ช่าง 16 3 1
  พนักงานสวนจันทร์ 6
-
-
  พนักงานเกษียณ 4
-
-
รวมฝ่ายอาคารสถานที่  

85

5
1
ฝ่ายบริการ        
  พนักงานโรงครัว 11
-
-
  พนักงานเสิร์ฟ / นักเรียนประจำ 14
-
-
  พนักงานเสิร์ฟทั่วไป 20 - -
  พนักงานเบเกอรี่ 4
-

-

  พนักงานทำความสะอาดโรงอาหาร 7
1
-
  พนักงานโรงผลิตน้ำ 2
-
-
  พนักงานร้านกาแฟ 2
-
-
  พนักงานเกษียณ 1
-
-
รวมฝ่ายบริการ   61
1
-
รวมไม่มาทั้งหมด  
146

6

1
คิดเป็น เปอร์เซ็นต์  
100%

4.10%

0.68%

 

 

 

รายชื่อของพนักงานที่ไม่ได้มาปฏิบัติงา

วันที่ รหัส ชื่อ-สกุล ฝ่าย/แผนก
หน้าที่
หมายเหตุ
27 พ.ย. 2560 1004 น.ส.วันเพ็ญ ทองวิเชียร บริหารทั่วไป ทำความสะอาด/โรงอาหาร  
27 พ.ย. 2560 1064 นางจันที อ่อนศรี อาคารสถานที่ ทำความสะอาด  
27 พ.ย. 2560 2118 นางบุญเยียม ศิลลา อาคารสถานที่ พนักงานโรงซักผ้า  
27 พ.ย. 2560 1245 นายราชศักดิ์ บุญนาค อาคารสถานที่ ช่างแอร์  
27 พ.ย. 2560 1205 นายเรวัต รักไทย อาคารสถานที่ ช่างทั่วไป  
27 พ.ย. 2560 1239 นายกรุณา ทีหัวหน้า อาคารสถานที่ ช่างไฟฟ้า  
27 พ.ย. 2560 1219

นายปกรณ์ กฤษปณากุล

อาคารสถานที่ หัวหน้าช่างไฟฟ้า มาสาย