โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ข้อมูลการ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน
2561

ประเภท
จำนวนเต็ม
จำนวน
จำนวน
ผู้ไม่มาปฏิบัติงาน
ผู้มาสาย
ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ พนักงานพี่เลี้ยงปฐมวัย 2 2  
รวมฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ  

2

2
-
ฝ่ายอาคารสถานที่        
  พนักงานทำความสะอาด 24
2
  พนักงานทำความสะอาด / นักเรียนประจำ 5 - -
  พนักงานโรงซัก 11
-
-
  พนักงานสวน 12

-

1
  พนักงานขับรถ 5

-

-
  ช่าง 13 1 1
  พนักงานสวนจันทร์ 5
-
-
รวมฝ่ายอาคารสถานที่  

73

3
-
ฝ่ายบริการ        
  พนักงานโรงครัว 15
-
-
  พนักงานเสิร์ฟ / นักเรียนประจำ 13
-
-
  พนักงานเสิร์ฟทั่วไป 20 - -
  พนักงานทำความสะอาดโรงอาหาร 9
-
-
  พนักงานโรงผลิตน้ำ 2 - -
  พนักงานร้านกาแฟ 2 - -
รวมฝ่ายบริการ   60
-
-
รวมไม่มาทั้งหมด  
136

1

4
คิดเป็น เปอร์เซ็นต์  
100%

0.74%

2.94%

 

 

 

รายชื่อของพนักงานที่ไม่ได้มาปฏิบัติงา

วันที่ รหัส ชื่อ-สกุล ฝ่าย/แผนก
หน้าที่
หมายเหตุ
7 พ.ย. 2561 1032 นายพงค์ภัค สำเร็จ อาคารสถานที่ พนักงานขนย้าย มาสาย
7 พ.ย. 2561 1255 น.ส.ชนษ์พรรษา สุวรรณเกส อาคารสถานที่ ทำความสะอาด มาสาย
7 พ.ย. 2561 1256 นายสุริยัน บางเพลิง อาคารสถานที่ พนักงานสวน มาสาย
7 พ.ย. 2561 1261 น.ส.ยุวนันท์ เตจะวัน อาคารสถานที่ ทำความสะอาด มาสาย
7 พ.ย. 2561 1250 นายรัฐวิชญ์ สุขเกษม อาคารสถานที่ ช่างไฟฟ้า ลากิจ