โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ข้อมูลการ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน ประจำวันที่ 12 ตุลาคม
2560

ประเภท
จำนวนเต็ม
จำนวน
จำนวน
ผู้ไม่มาปฏิบัติงาน
ผู้มาสาย
ฝ่ายอาคารสถานที่  
  พนักงานทำความสะอาด 25
1
-
  พนักงานทำความสะอาด / นักเรียนประจำ 6 - -
  พนักงานโรงซัก 12
1
-
  พนักงานสวน 11 1
-
  พนักงานขับรถ 5
1
-
  ช่าง 16 1 -
  พนักงานสวนจันทร์ 6
-
-
  พนักงานเกษียณ 4
-
-
รวมฝ่ายอาคารสถานที่  

85

5 -
ฝ่ายบริการ        
  พนักงานโรงครัว 11
-
-
  พนักงานเสิร์ฟ / นักเรียนประจำ 14
-
-
  พนักงานเสิร์ฟทั่วไป 20 - -
  พนักงานเบเกอรี่ 4
-

-

  พนักงานทำความสะอาดโรงอาหาร 7
-
-
  พนักงานโรงผลิตน้ำ 2
-
-
  พนักงานร้านกาแฟ 2
-
-
  พนักงานเกษียณ 1
-
-
รวมฝ่ายบริการ   61
-
-
รวมไม่มาทั้งหมด  
146

5

-
คิดเป็น เปอร์เซ็นต์  
100%
3.42%
0.00%

 

 

 

รายชื่อของพนักงานที่ไม่ได้มาปฏิบัติงา

วันที่ รหัส   ฝ่าย/แผนก
หน้าที่
หมายเหตุ
12 ต.ค. 2560 1240 นายไพศาล มั่นเจริญ อาคารสถานที่ พนักงานขับรถ  
12 ต.ค. 2560 1082 นางผ่องพักตร์ ทองคำ อาคารสถานที่ พนักงานทำความสะอาด  
12 ต.ค. 2560 1039 นายวิชิต แซ่เตีย อาคารสถานที่ พนักงานสวน  
12 ต.ค. 2560 2111 นางสาวแสงอรุณี มณีศรี อาคารสถานที่ พนักงานโรงซักผ้า  
12 ต.ค. 2560 1075 นายชาญวิทย์ นาคประไพ อาคารสถานที่ พนักงานช่าง