โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ข้อมูลการ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์
2561

ประเภท
จำนวนเต็ม
จำนวน
จำนวน
ผู้ไม่มาปฏิบัติงาน
ผู้มาสาย
ฝ่ายอาคารสถานที่  
  พนักงานทำความสะอาด 24
1
-
  พนักงานทำความสะอาด / นักเรียนประจำ 6 - -
  พนักงานโรงซัก 12
-
-
  พนักงานสวน 11

-

-
  พนักงานขับรถ 5
1
-
  ช่าง 16 - -
  พนักงานสวนจันทร์ 5
-
-
  พนักงานเกษียณ 4
-
-
รวมฝ่ายอาคารสถานที่  

83

2
-
ฝ่ายบริการ        
  พนักงานโรงครัว 11
-
-
  พนักงานเสิร์ฟ / นักเรียนประจำ 13
-
-
  พนักงานเสิร์ฟทั่วไป 20 - -
  พนักงานเบเกอรี่ 3
-

-

  พนักงานทำความสะอาดโรงอาหาร 8
-
-
  พนักงานโรงผลิตน้ำ 2
-
-
  พนักงานร้านกาแฟ 1
-
-
  พนักงานเกษียณ 1
-
-
รวมฝ่ายบริการ   59
-
-
รวมไม่มาทั้งหมด  
142

2

-
คิดเป็น เปอร์เซ็นต์  
100%

1.41%

0%

 

 

 

รายชื่อของพนักงานที่ไม่ได้มาปฏิบัติงา

วันที่ รหัส ชื่อ-สกุล ฝ่าย/แผนก
หน้าที่
หมายเหตุ
13 ก.พ. 2561 1240 นายไพศาล มั่นเจริญ อาคารสถานที่ ขับรถ  
13 ก.พ. 2561 1013 นายเทียมจันทร์ แก้วพันธ์ อาคารสถานที่ พนักงานขนย้าย