โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ข้อมูลการ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน ประจำวันที่21 พฤษภาคม
2561

ประเภท
จำนวนเต็ม
จำนวน
จำนวน
ผู้ไม่มาปฏิบัติงาน
ผู้มาสาย
ฝ่ายอาคารสถานที่  
  พนักงานทำความสะอาด 24
2
-
  พนักงานทำความสะอาด / นักเรียนประจำ 6 - -
  พนักงานโรงซัก 12
-
-
  พนักงานสวน 11

-

-
  พนักงานขับรถ 5
-
-
  ช่าง 16 1 1
  พนักงานสวนจันทร์ 5
-
-
  พนักงานเกษียณ 4
-
-
รวมฝ่ายอาคารสถานที่  

83

3
-
ฝ่ายบริการ        
  พนักงานโรงครัว 11
-
-
  พนักงานเสิร์ฟ / นักเรียนประจำ 13
-
-
  พนักงานเสิร์ฟทั่วไป 20 - -
  พนักงานเบเกอรี่ 3
-

-

  พนักงานทำความสะอาดโรงอาหาร 8
-
-
  พนักงานโรงผลิตน้ำ 2
-
-
  พนักงานร้านกาแฟ 1
-
-
  พนักงานเกษียณ 1
-
-
รวมฝ่ายบริการ   59
-
-
รวมไม่มาทั้งหมด  
142

3

-
คิดเป็น เปอร์เซ็นต์  
100%

2.11%

0.70%

 

 

 

รายชื่อของพนักงานที่ไม่ได้มาปฏิบัติงา

วันที่ รหัส ชื่อ-สกุล ฝ่าย/แผนก
หน้าที่
หมายเหตุ
21 พ.ค. 2561 1004 น.ส.เพ็ญรุ่ง แสงทอง อาคารสถานที่ ทำความสะอาด ลากิจ
21 พ.ค. 2561 1064 นางจันที อ่อนศรี อาคารสถานที่ ทำความสะอาด  
21 พ.ค. 2561 1219 นายปกรณ์ กฤษปณากุล อาคารสถานที่ หัวหน้าช่าง มาสาย
21 พ.ค. 2561 1093 นายดำ อุส่าใจ อาคารสถานที่ พนักงานขับรถขยะ ลาป่วย