โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ข้อมูลการ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน ประจำวันที่ 21 มิถุนายน
2560

ประเภท
จำนวนเต็ม
จำนวน
จำนวน
ผู้ไม่มาปฏิบัติงาน
ผู้มาสาย
ฝ่ายอาคารสถานที่  
  พนักงานทำความสะอาด 31
3
-
  พนักงานโรงซัก 13
-
-
  พนักงานสวน 12 -
  พนักงานขับรถ 5
-
-
  ช่าง 14 -
1
  พนักงานสวนจันทร์ 6
-
-
  พนักงานเกษียณ 6
-
-
รวมฝ่ายอาคารสถานที่  

87

3
-
ฝ่ายบริการ        
  พนักงานโรงครัว 10
-
-
  พนักงานเสิร์ฟตึกนักเรียน/ขายอาหาร 34
-
-
  พนักงานเบเกอรี่ 4
-

-

  พนักงานโรงอาหาร 7
-
-
  พนักงานเกษียณ 1
-
-
รวมฝ่ายบริการ   56
-
-
รวมไม่มาทั้งหมด  
143

3

-
คิดเป็น เปอร์เซ็นต์  
100%
2.10%
0.70%

 

รายชื่อของพนักงานที่ไม่ได้มาปฏิบัติงา

วันที่ รหัส รายชื่อ ฝ่าย/แผนก
หน้าที่
หมายเหตุ
21 มิ.ย. 2560 1044 น.ส.บุญยืน หมั่นเกตุ อาคารสถานที่ ทำความสะอาด  
21 มิ.ย. 2560 1053 นางชมปน มีมั่งคละ อาคารสถานที่ ทำความสะอาด  
21 มิ.ย. 2560

1064

น.ส.จันที อ่อนศรี อาคารสถานที่ ทำความสะอาด  
21 มิ.ย. 2560 1219 นายปกรณ์ กฤษปณากุล อาคารสถานที่ หัวหน้าช่าง มาสาย