โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ข้อมูลการ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน ประจำวันที่ 10 มกราคม
2562

ประเภท
จำนวนเต็ม
จำนวน
จำนวน
ผู้ไม่มาปฏิบัติงาน
ผู้มาสาย
ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ พนักงานพี่เลี้ยงปฐมวัย 2 1  
รวมฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ  

2

1
-
ฝ่ายอาคารสถานที่        
  พนักงานทำความสะอาด 24
2
-
  พนักงานทำความสะอาด / นักเรียนประจำ 5 - -
  พนักงานโรงซัก 11
-
-
  พนักงานสวน 12

1

-
  พนักงานขับรถ 5

1

-
  ช่าง 13 1 -
  พนักงานสวนจันทร์ 5
-
-
รวมฝ่ายอาคารสถานที่  

73

5
-
ฝ่ายบริการ        
  พนักงานโรงครัว 15
-
-
  พนักงานเสิร์ฟ / นักเรียนประจำ 13
-
-
  พนักงานเสิร์ฟทั่วไป 20 - -
  พนักงานทำความสะอาดโรงอาหาร 9
-
-
  พนักงานโรงผลิตน้ำ 2 - -
  พนักงานร้านกาแฟ 2 - -
รวมฝ่ายบริการ   60
-
-
รวมไม่มาทั้งหมด  
136

6

-
คิดเป็น เปอร์เซ็นต์  
100%

4.41%

0%

 

 

 

รายชื่อของพนักงานที่ไม่ได้มาปฏิบัติงา

วันที่ รหัส ชื่อ-สกุล ฝ่าย/แผนก
หน้าที่
หมายเหตุ
10 ม.ค. 2562 1264 นายมารุต ทิมศรี อาคารสถานที่ พนักงานขับรถ  
10 ม.ค. 2562 1082 นางผ่องพักตร์ ทองคำ อาคารสถานที่ ทำความสะอาด  
10 ม.ค. 2562 1253 จันทกานต์ น้อยหลา อาคารสถานที่ พี่เลี้ยงปฐมวัย  
10 ม.ค. 2562 1250 นายรัฐวิชญ์ สุขเกษม อาคารสถานที่ ช่างไฟฟ้า  
10 ม.ค. 2562 1255 น.ส.ชนษ์พรรษา สุวรรณเกตุ อาคารสถานที่ ทำความสะอาด  
10 ม.ค. 2562 1256 นายสุริยัน บางเพลิง อาคารสถานที่ พนักงานสวน