โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ข้อมูลการ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน ประจำวันที่ 19 สิงหาคม
2560

ประเภท
จำนวนเต็ม
จำนวน
จำนวน
ผู้ไม่มาปฏิบัติงาน
ผู้มาสาย
ฝ่ายอาคารสถานที่  
  พนักงานทำความสะอาด 23
1
-
  พนักงานทำความสะอาด / นักเรียนประจำ 6    
  พนักงานโรงซัก 13
-
-
  พนักงานสวน 10 -
-
  พนักงานขับรถ 6
-
-
  ช่าง 14 1
-
  พนักงานสวนจันทร์ 6
-
-
  พนักงานเกษียณ 4
-
-
รวมฝ่ายอาคารสถานที่  

82

2
-
ฝ่ายบริการ        
  พนักงานโรงครัว 11
-
-
  พนักงานเสิร์ฟ / นักเรียนประจำ 13
-
-
  พนักงานเสิร์ฟทั่วไป 19    
  พนักงานเบเกอรี่ 4
-

-

  พนักงานทำความสะอาดโรงอาหาร 7
-
-
  พนักงานโรงผลิตน้ำ 2    
  พนักงานร้านกาแฟ 2
1
 
  พนักงานเกษียณ 1
-
-
รวมฝ่ายบริการ   59
1
-
รวมไม่มาทั้งหมด  
141

3

-
คิดเป็น เปอร์เซ็นต์  
100%
2.13%
0.71%

 

รายชื่อของพนักงานที่ไม่ได้มาปฏิบัติงา

วันที่ รหัส รายชื่อ ฝ่าย/แผนก
หน้าที่
หมายเหตุ
19 ส.ค. 2560 2101 นายถนอมนวล ปรีชล บริหารทั่วไป ร้านกาแฟ  
19 ส.ค. 2560 1055 น.ส.ไสว อนรรฆรัตน์ อาคารสถานที่ ทำความสะอาด  
19 ส.ค. 2560 1075 นายชาญวิทย์ นาคประไพ อาคารสถานที่ ช่างทั่วไป ลาป่วย