โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ข้อมูลการ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน ประจำวันที่ 14 กันยายน
2561

ประเภท
จำนวนเต็ม
จำนวน
จำนวน
ผู้ไม่มาปฏิบัติงาน
ผู้มาสาย
ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ พนักงานทำความสะอาด 2 1  
รวมฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ  

2

1
-
ฝ่ายอาคารสถานที่        
  พนักงานทำความสะอาด 24
1
-
  พนักงานทำความสะอาด / นักเรียนประจำ 5 - -
  พนักงานโรงซัก 11
-
  พนักงานสวน 12

-

-
  พนักงานขับรถ 5

-

-
  ช่าง 13 1 1
  พนักงานสวนจันทร์ 5
-
-
รวมฝ่ายอาคารสถานที่  

73

2
-
ฝ่ายบริการ        
  พนักงานโรงครัว 15
-
-
  พนักงานเสิร์ฟ / นักเรียนประจำ 13
-
-
  พนักงานเสิร์ฟทั่วไป 20 - -
  พนักงานทำความสะอาดโรงอาหาร 9
-
-
  พนักงานโรงผลิตน้ำ 2 - -
  พนักงานร้านกาแฟ 2 - -
รวมฝ่ายบริการ   60
-
-
รวมไม่มาทั้งหมด  
136

3

-
คิดเป็น เปอร์เซ็นต์  
100%

2.21%

0.74%

 

 

 

รายชื่อของพนักงานที่ไม่ได้มาปฏิบัติงา

วันที่ รหัส ชื่อ-สกุล ฝ่าย/แผนก
หน้าที่
หมายเหตุ
14 ก.ย. 2561 1248 นายอนุชา ทองสุข อาคารสถานที่ ช่างหลังคา มาสาย
14 ก.ย. 2561 1251 นายเกรียงไกร จันทร์กลาง อาคารสถานท พนักงานขับรถ  
14 ก.ย. 2561 1041 นางหนูจีน แดงสมุทร อาคารสถานท ทำความสะอาด  
14 ก.ย. 2561 1076 นายอาทร แดงสมุทร อาคารสถานท ช่าง  
14 ก.ย. 2561 1252 น.ส.ศิริพร แซ่นา สำนักผู้อำนวยการ โรงซักผ้า